Pravilnik za kapitalne investicije–prečišćen tekst

Cover Image for Pravilnik za kapitalne investicije–prečišćen tekst
No date

Poštovani pčelari, u nastavku vam donosimo prečišćen tekst zvaničnog Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2024. godini, a sa aspekta podrške pčelarskoj proizvodnji.

„Košnica“ d.o.o. iz Gradiške, kao najrespektabilniji pčelarski centar u sjevero-zapadnoj Republici Srpskoj vam se stavlja na raspolaganje za saradnju na planu ostvarivanja podsticaja za kapitalne investicije u pčelarsku opremu na vašim imanjima. Kao i prethodnih godina i ove sezone u ponudi imamo profesionalnu opremu za pčelarstvo, a koja je predmet ovogodišnjih podsticaja.

Pri tome, naš stručni tim vam je na usluzi kada je u pitanju popunjavanje potrebnih obrazaca, kontrola urednosti dokumentacije, kao i za druga pitanja i konsultacije.

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža, na broj telefona 065/677-320 ili posjetite našu prodavnicu na adresi Dejtonska 2b, Gradiška.

Radujemo se saradnji!

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У 2024. ГОДИНИ

Пречишћен текст за пчеларе

Члан 2.

(1) Право на новчане подстицаје за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи могу да остваре физичка лица, предузетници и правна лица (у даљем тексту: корисник подстицаја) са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској која обављају пољопривредну производњу на територији Републике Српске и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) као комерцијална или као некомерцијална газдинства, као и други субјекти у складу са чланом 26. Закона о пољопривреди, који су уписани у Регистар корисника подстицајних средстава.

(4) Јавни позив је отворен 20 дана од дана објављивања и обавезно садржи: предмет јавног позива, лица која могу бити учесници јавног позива, услове које је корисник средстава обавезан да испуни, висину средстава која се додјељују, потребну документацију, рок за достављање пријава, поступак за додјелу средстава и обавезе корисника након добијања средстава.

Члан 5.

(1) Резервација средстава подстицаја за капиталне инвестиције из члана 4. овог правилника остварује се на основу: 1) достављене пријаве на јавни позив сачињене на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио, 2) документације прописане овим правилником.

(3) Рок за реализацију инвестиције и достављање захтјева за исплату средстава је најкасније до 30. септембра текуће године.

(4) Подстицајна средства из члана 4. овог правилника одобравају се у износу од 40% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције за комерцијална пољопривредна газдинства, односно у износу од 20% за некомерцијална пољопривредна газдинства.

(5) Изузетно од става 4. овог члана, износ новчаних средстава подстицаја одобрава се у износу од 50% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције за комерцијална пољопривредна газдинства, односно у износу од 25% за некомерцијална пољопривредна газдинства уколико је: 1) корисник подстицаја пољопривредно газдинство које се налази на 600 м. н. в. или изнад, а за које је уз захтјев за резервацију средстава достављена изјава сачињена на Обрасцу 4. из Прилога овог правилника, 2) носилац породичног пољопривредног газдинства млађи од 40 година или жена, који су регистровани у РПГ-у закључно са 31. децембром 2023. године или имају датум оснивања у текућој години.

(7) Подстицајна средства за намјену из члана 4. овог правилника по једном основу, односно по једном члану овог правилника не могу бити већа од: 1) 50.000 КМ за некомерцијална породична пољопривредна газдинства, 2) 100.000 КМ за комерцијална породична пољопривредна газдинства, 3) 200.000 КМ за правна лица и предузетнике.

Члан 6.

(1) Документација (овјерена копија или оригинали) која се прилаже као доказ о инвестираним средствима је: 1) уговор о извођењу радова са привременом или окончаном ситуацијом са спецификацијом извршених радова и доказ о уплати путем трансакционог рачуна (извод са назначеном сврхом уплате) за пословне субјекте и за физичка лица, или 2) потписана и овјерена велепродајна фактура на којој је назначено име подносиоца захтјева, уз назначен ЈИБ и доказ о уплати путем трансакционог рачуна (извод са назначеном сврхом уплате) за пословне субјекте и физичка лица, или 3) малопродајни фискални рачун, уз потписану и овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева, тако да се фактура односи само на један фискални рачун, уз назначен ЈИБ за пословне субјекте и доказ о уплати у складу са обавезним пословањем путем жиро рачуна (извод или потврда о извршеном плаћању са назначеном сврхом уплате), а за физичка лица доказ о уплати на жиро рачун добављача (извод или потврда о извршеном плаћању са назначеном сврхом уплате) за све рачуне од 30.000 КМ и веће.

(3) Као предмет обрачуна новчаних подстицаја не узима се у обзир износ ПДВ-а, као ни ставка на рачунима која није предмет подстицаја.

Члан 9.

(1) Подстицајна средства за набавку опреме у сточарској производњи одобравају се корисницима подстицаја који се баве сточарском производњом и који у обрачунском периоду изврше улагања у набавку опреме за:

5) опреме за пчеларство: кошнице, сатне основе произведене од пчелињег воска, центрифуге, електрични отклапач саћа, каде за отклапање саћа, електричне пумпе и пунилице за мед, прохромска амбалажа за мед, топионици за восак, електрични декристализатор, аутоматски сто за паковање меда, сушара за полен, пчеларске ваге за мјерење кошница, дупликатор са хомогенизатором, млин за шећер, мјешач за погаче, филтер за мед, погон за израду погача, линија за производњу сатних основа и покретне платформе.

Члан 21.

(3) Корисник новчаних подстицаја за капиталне инвестиције може поднијети максимално двије пријаве по јавном позиву, али само једну пријаву по истом члану, тј. истом основу овог правилника.