Modeli kooperativne proizvodnje pčelinjih proizvoda

Cover Image for Modeli kooperativne proizvodnje pčelinjih proizvoda

Modeli kooperativne proizvodnje pčelinjih proizvoda

Kompanija „Košnica“ d.o.o. iz Gradiške poziva sve zainteresovane registrovane pčelare na uspostavljanje kooperativne saradnje u domenu proizvodnje pčelinjih proizvoda.

U prilici smo da vam ponudimo sljedeće modele poslovne saradnje:

MODEL KOOPERACIJE I - „PROIZVODNJA I OTKUP“

Podrazumijeva poslovnu saradnju na relaciji „Košnica“ d.o.o. – pčelar, koja obuhvata proizvodnju i isporuku unapred dogovorenih vrsta i količina pčelinjih proizvoda od strane pčelara, te isplatu preuzetnih proizvoda od strane „Košnice“, a prema cijenama i uslovima koji su dogovoreni na početku saradnje, odnosno prilikom potpisivanja Ugovora.

MODEL KOOPERACIJE II - „KOMPENZACIJA“

Podrazumijeva poslovnu saradnju na relaciji „Košnica“ d.o.o. – pčelar, koja obuhvata isporuku pčelarske opreme i pribora od strane „Košnice“ prema pčelaru, koji će plaćanje preuzete opreme obezbijediti kroz kombinaciju novčano-robnog plaćanja. Pri tome, dogovoreni postotak od ukupne vrijednosti preuzete opreme pčelar će „Košnici“ platiti u novcu, dok će se ostatak vrijednosti opreme isplatiti u formi kompenzacije, u vidu pčelinjih proizvoda. Vrijednost isporučenih pčelinjih proizvoda (otkupne cijene), za dio otplate koji se vrši u robi, kao i broj robno-novčanih rata, dogovoriće se na početku saradnje, odnosno prilikom potpisivanja Ugovora.

MODEL KOOPERACIJE III - „ROBNO-NOVČANA KOMPENZACIJA“

Podrazumijeva poslovnu saradnju na relaciji „Košnica“ d.o.o. – pčelar, koja obuhvata isporuku pčelarske opreme i pribora od strane „Košnice“ prema pčelaru, koji će plaćanje preuzete opreme obezbijediti kroz kombinaciju novčano-robnog plaćanja, odnosno dogovoreni postotak od ukupne vrijednosti preuzete opreme pčelar će „Košnici“ platiti odmah pri preuzimanju, dok će se ostatak vrijednosti opreme isplatiti u formi kompenzacije, u vidu pčelinjih proizvoda. Vrijednost isporučenih pčelinjih proizvoda (otkupne cijene), za dio otplate koji se vrši u robi će se dogovoriti na početku saradnje, odnosno prilikom potpisivanja Ugovora.


Napomene:

  • Svi kooperanti, koji uspostave saradnju sa „Košnica“ d.o.o. će biti dužni da obezbijede provjeru kvaliteta i zdravstvene sigurnosti isporučenih pčelinjih proizvoda kod akreditovanih laboratorijskih subjekata, čije rezultate prihvata „Košnica“ d.o.o. Osoblje „Košnice“ će u prisustvu kooperanta izvršiti uzorkovanje proizvoda za fizičko-hemijsku analizu. Troškove ispitivanja kvaliteta pčelinjih proizvoda snosi pčelar.
  • Svi kooperanti preuzimaju adekvatnu ambalažu za pčelinje proizvode od „Košnice“ prilikom potpisivanja Ugovora na revers.
  • Po dobijanju rezultata fizičko-hemijske analize uzorkovanih proizvoda vrši se finalizacija Ugovora.
  • Cijene otkupljenih/kompenzovanih pčelinjih proizvoda predstavljaju predmet dogovora između „Košnica“ d.o.o. Gradiška i kooperanta, te se definišu na početku saradnje, prilikom potpisivanja Ugovora. Cijena podrazumijeva franko istovarene pčelinje proizvode u skladištu „Košnica“ d.o.o., na adresi Dejtonska 2B, Gradiška.
  • Kao referentne cijene opreme i pribora iz asortimana „Košnice“, uzimaju se maloprodajne cijene u momentu potpisivanja Ugovora.

Više informacija i uspostavljanje saradnje:

Svi zainteresovani pčelari, koji se odluče na jedan od ponuđenih modela saradnje sa kompanijom „Košnica“ d.o.o. više informacija mogu dobiti putem zakazivanja individualnih sastanaka sa osobljem „Košnice“.

Kontakt telefon: 065/677-320

e-mail:trut_goran@yahoo.com

Vaša „Košnica“ d.o.o. Gradiška.